คลินิกเสริมความงาม PPEUM สาขาใหญ่ ชินนนฮยอน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

[ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกออนไลน์ คลินิกเสริมความงาม PPEUM สาขาหลัก ชินนนฮยอน]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามและกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการใช้บริการที่คลินิกเสริมความงาม PPEUM สาขาหลัก ชินนนฮยอน (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘คลินิก’) และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บธุรกิจโทรคมนาคมและกฎหมายบังคับใช้ของพ.ร.บเดียวกัน

เงื่อนไขที่ 1 (จุดประสงค์)

เงื่อนไขที่ 2 (คำจำกัดความของสมาชิก)

“สมาชิก” ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่เข้าถึงโฮมเพจของคลินิกและลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และใช้บริการของคลินิก

เงื่อนไขที่ 3 (การสมัครสมาชิก)

เงื่อนไขที่ 4 (การให้บริการและการเปลี่ยนแปลงบริการ)

เงื่อนไขที่ 5 (การยุติการให้บริการ)

เงื่อนไขที่ 6 (การยกเลิกสมาชิกและสูญเสียคุณสมบัติสมาชิก)

เงื่อนไขที่ 7 (การแจ้งข่าวสารแก่สมาชิก)

เงื่อนไขที่ 8 (การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก)

คลินิกจะพยายามรักษาความปลอดภัยข้อมูลการสมัครสมาชิก รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกตามข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดีที่สุด การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกนั้นจะทำตามข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ “นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล” ที่คลินิกกำหนดไว้

เงื่อนไขที่ 9 (หน้าที่ตามกฎหมายของคลินิก)

เงื่อนไขที่ 10 (ความรับผิดชอบต่อ ID และรหัสผ่านของสมาชิก)

เงื่อนไขที่ 11 (ความรับผิดชอบของสมาชิก)

เงื่อนไขที่ 12 (การลบและปิดประกาศสาธารณะ)

หากโพสต์สาธารณะของสมาชิกเข้าข่ายกรณีที่ระบุดังต่อไปนี้ คลินิกอาจทำการลบโพสต์นั้นโดยไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และคลินิกอาจจำกัด ระงับ หรือถอดถอนคุณสมบัติการเป็นสมาชิก

เงื่อนไขที่ 13 (สิทธิในการถือครองลิขสิทธิ์และข้อจำกัดในการใช้บริการ)

เงื่อนไขที่ 14 (ระเบียบเกี่ยวกับการรับคำปรึกษา)

เงื่อนไขที่ 15 (การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข)

เงื่อนไขที่ 16 (ศาลพิจารณาคดี)

การฟ้องร้องที่เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างสมาชิกและคลินิกจะยื่นต่อศาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่มีอำนาจทางกฎหมายแพ่ง

ระเบียบเพิ่มเติม

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
คลินิกเสริมความงาม PPEUM

[คลินิกเสริมความงาม PPEUM (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คลินิก”)] ให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น

คลินิกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่คลินิกให้ดีที่สุด [พ.ร.บคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล] ได้กำหนดข้อบังคับในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว และคลินิกจะทำการเก็บ รักษา และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบังคับที่ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด เพี่อการดำเนินงานที่เหมาะสม และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูล

อีกทั้ง คลินิกจะทำการเปิดเผย แก้ไข ลบ ระงับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ เมื่อผู้ให้ข้อมูลแจ้งความประสงค์ดังกล่าว หากมีการละเมิดข้อบัญญัติดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสามารถยื่นฟ้องร้องดำเนินการตามกฎหมายได้

คลินิกจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูลตาม [พ.ร.บคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล] และเพื่อป้องกันการเกิดความไม่สะดวกสบายแก่ผู้ให้ข้อมูล ทางคลินิกจึงมีนโยบายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ปรากฏต่อไปนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บข้อมูล คลินิกจะแจ้งให้ทราบผ่านประกาศทางเว็บไซต์ (หรือประกาศแยก)

ข้อที่ 1 รายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บและวิธีการเก็บข้อมูล

เมื่อคลินิกมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คลินิกจะแจ้งรายการข้อมูลส่วนบุคคลและจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล ณ หัวข้อการสมัครสมาชิก หรือ เงื่อนไขการใช้บริการล่วงหน้าตามบัญญัติของข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บมีดังนี้

เมื่อรับคำปรึกษาออนไลน์และทำการจองคิว
เมื่อสมัครสมาชิกเว็บไซต์
ในกระบวนการใช้บริการดังกล่าว หรือในกระบวนการให้บริการดังกล่าว ข้อมูลดังต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้น อาจมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วย
เมื่อชำระค่าบริการ
วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อที่ 2 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจุดประสงค์

คลินิกทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้แก่คลินิกจะไม่ถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นใดนอกจากจุดประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ คลินิกจะทำการแจ้งล่วงหน้าเพื่อรับการยินยอมก่อนทุกครั้ง

ข้อที่ 3 การให้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการใช้งาน

ข้อที่ 4 รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3

องค์กรที่เก็บรักษาข้อมูลจะนำข้อมูลไปใช้ในขอบเขตที่ระบุไว้ ณ ‘ข้อที่ 1 ชี้แจ้งการใช้ข้อมูลส่วนตัวและระยะเวลาเก็บรักษา’ เท่านั้น และจะเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคลที่ 3 ต่อเมื่อได้รับการร้องขอภายใต้ความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ข้อมูล จุดประสงค์ รายการที่จำเป็น ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
Genius บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา
และแจ้งข้อมูลบริการหรือกิจกรรมใหม่
ชื่อ รหัสผ่าน ความสนใจ ช่องทางติดต่อ อายุ เพศ ไอดี Kakao talk เมื่อมีการร้องขอจะทำการ
ลบข้อมูลโดยทันที
- ข้อชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมอย่างชอบธรรมเนื่องด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 5 การโอนสิทธิการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

คลินิกได้โอนสิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บรัษัทดังต่อไปนี้ เพื่อบริการและความสะดวกสบายที่ดีขึ้นของผู้ใช้บริการ

บริษัท รายการที่โอนสิทธิ ข้อมูลที่โอนสิทธิ ระยะเวลา
Carelabs Co.,Ltd ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
Able soft Co.,Ltd ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
Chunneung IT Inc. ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
Sungmin Networks ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
THN Co., Ltd. ดูแลชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา
Geni;us สร้าง/ดูแลเว็บไซต์
ชี้แจงบริการใหม่และข้อมูลกิจกรรม
ชื่อ หมายเลขชาร์ต ว/ด/ป เป็นต้น ภายในสัญญา

ข้อที่ 6 (ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)

ตามข้อบังคับผู้เก็บข้อมูลจะต้องทำการทำลายข้อมูลทิ้งทันทีหลังเก็บข้อมูล หรือบรรลุจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลแล้ว ทว่า ข้อมูลดังต่อไปนี้จะถูกเก็บไว้ในระยะเวลาที่ระบุด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

ทว่า ถึงแม้จะทำการเก็บข้อมูล หรือบรรลุจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของท่านก็อาจจะถูกเก็บเอาไว้ หากมีความจำเป็นตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายพาณิชย์ เป็นต้น

ข้อที่ 7 (ขั้นตอนและวิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล)

คลินิกจะทำการทำลายข้อมูลทิ้งทันทีเมื่อบรรลุ [การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล]

ขั้นตอนในการทำลาย

หลังจากที่บรรลุจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการทำการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก หรืออื่น ๆ เรียบร้อยแล้วจะทำการทำลายข้อมูลทิ้งด้วยวิธีดังต่อไปนี้

วิธีการทำลาย

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จะทำการทำลายด้วยเทคโนโลยีที่ป้องกันการกู้ข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่พิมพ์ลงบนกระดาษนั้น จะทำลายด้วยเครื่องทำลายเอกสารหรือเผาทิ้ง

ข้อที่ 8 (สิทธิและการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการและตัวแทนทางกฎหมาย)

กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะขอเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคล คลินิกจะทำตามคำร้องนั้นอย่างไม่ลังเลทันที และเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คลินิกจะไม่แจ้งรายละเอียด แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ร้องขอทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือแฟกซ์

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการสามารถขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกโดยตรงได้ และคลินิกจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

การแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคล

แนะนำคลินิกPPEUM INTRODUCTION

การเดินทางPPEUM LOCATION

ที่ตั้ง

서울특별시 강남구 강남대로 470 808타워
13층, 14층,15층 (808타워식 주차 불가)

Seoul Gangnam-gu Gangnam-daero 470
ตึก 808 Tower ชั้น13, 14, 15 (จอดรถไม่ได้) ★ลานจอดแบบทาวเวอร์ของตึกไม่สามารถจอดรถได้

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์
10:30 ~ 21:00
วันเสาร์
10:30 ~ 17:00
วันอาทิตย
11:00 ~ 17:00
วันหยุดราชการ
11:00 ~ 17:00
 • ลานจอดรถที่ 1
  ตึก CGV คังนัม
  (self-parking)
  • 서울시 강남구 강남대로 438 (역삼동, 스타플렉스)
  • - ไม่จำกัดชนิดยานพาหนะ
  • - จอดฟรี ขณะเข้ารับบริการ
  • - ค่าจอดรถของร้านอาหาร 3,000 วอน
     (เสียเพิ่ม 1,000 วอนทุก10 นาที กรณีจอดเกิดเวลา)
  • - อยู่ห่างจากคลินิก 4 นาที
 • ลานจอดรถที่ 2
  โรงแรม The Designers Hotel
  LYJ Gangnam Premiere
  (Automated parking)
  • 서울시 강남구 봉은사로 113
  • (논현동, 호텔 더 디자이너스 리즈 강남 프리미어)
  • - SUV, RV, สปอร์ตคาร์, เบนซ์ขนาดใหญ่,
     รถจักรยานยนต์ ไม่สามารถจอดได้
  • - จอดฟรี ขณะเข้ารับบริการ
     (หลังจากนั้นจะมีค่าจอด 1,000 วอนต่อ10 นาที)
  • - อยู่ห่างจากคลินิก 4 นาที